Voorwaarden

Algemene voorwaarden MX-verzendingen per 1 januari 2022.

1.1 Algemeen
Op onze diensten zijn de Algemene Vervoerscondities (A.V.C. 2002) van toepassing. Zie: http://www.sva.nl/avc
Tariefindexering zal jaarlijks per 1 januari geschieden. MX verzendingen B.V. behoudt zich het recht voor tarieven en / of voorwaarden tussentijds aan te passen, wanneer MX-verzendingen dit noodzakelijk acht. Dit echter nooit met terugwerkende kracht.
• Tarieven zijn zonder tegenbericht altijd exclusief BTW en evt. toeslagen.
• Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn.

1.2 voorwaarden post
Post moet altijd met geprinte adressering worden aangeleverd en wel zodanig dat er geen verwarring kan ontstaan over afzender en geadresseerde. Post moet binnen de volgende definities blijven:
• Het maximale formaat van elk mailstuk is 38 x 26,5 x 3,2 cm.
• post van verschillende afmetingen wordt als individuele order gezien en moet ook per gelijk afmeting seperaat worden aangeleverd.
• Post moet gescheiden worden aangeleverd in:NL en buitenland.
• Het minimale formaat is 14 x 9 cm.
• Vormen anders dan rechthoekig in een envelop verpakken.
• Kokers kunnen niet verzonden worden.
• Buiten deze afmetingen kan achteraf het pakkettarief worden opgelegd.
• Mailingen kunnen verpakt worden in envelop, karton, seal of banderol;
• Selfmailers a.u.b. met een plakker dichtmaken;
Buitenlandzendingen: prijs op aanvraag.
Voor post geldt een retourservice die echter niet wordt gegarandeerd en er worden ook geen schadeclaims in behandeling genomen.

1.3 voorwaarden folders
Folders dienen te worden aangeboden conform de actuele vermelde voorwaarden die vermeld worden op de website van mx-verzendingen. Dit kan n.l. periodiek wijzigen ten gevolge van o.a. seizoensinvloeden, capaciteit, etc. Daarnaast gaat mx-verzendingen bij aanlevering uit van:
• tijdig volgens schema vermeld op website (bij twijfel navragen).
• met “folders” wordt bedoeld: een enkel vel met een maximaal gewicht van 20 gram.
• Vormen anders dan rechthoekig is alleen in overleg te verspreiden.
• Het maximale formaat van elke folder is 38 x 26,5 cm.
• Het minimale formaat is 14 x 9 cm.
Indien van bovenstaande wordt afgeweken moet dit vooraf worden gemeld.

1.4 voorwaarden pakketten
Het standaard zendingsgewicht voor pakketten bedraagt minimaal 100 gram en maximaal 23 kilogram en mogen niet op een pallet zijn geplaatst. De maximale standaard pakketafmeting is 80 cm in de lengte, 50 cm breed en 35 cm hoog, waarbij tevens geldt: (Hoogte + Breedte) x 2 + Lengte <3m. Kokers en ronde pakketten vallen NIET onder standaard pakketten en worden in overleg met de afzender tegen een apart te bepalen tarief verzonden.
Wij streven ernaar STANDAARD-pakketten, indien vóór 18:00 aangeleverd, de volgende werkdag bij de geadresseerde aan te laten bieden (dit lukt in meer dan 98% van alle aanbiedingen). Hieraan kunnen echter geen rechten worden verbonden. Pakketten buiten de standaardafmetingen kunnen een langere doorlooptijd hebben of worden pas na overleg met de afzender verzonden.
De afzender is verantwoordelijk voor een deugdelijke verpakking en adressering. Hierbij moet het dusdanig zijn verpakt dat het een val van 40 cm hoogte kan weerstaan. Ook moet het bestand zijn tegen lichte buiging en opstapeling onder andere producten en op alle zijden te plaatsen. Afwijkingen hierop kunnen alleen op afspraak vóóraf en onder voorwaarden in behandeling worden genomen of indien toch als zodanig aangeboden voor risico van de afzender.
Vermeldingen op pakketten zoals “LQ” (Limeted Quantity) of aanduidingen voor gevaarlijke stoffen, kunnen leiden tot een toeslag en/of weigering door de door ons gebruikte vervoerders. Indien MX-verspreidingen hiermee wordt geconfronteerd kan deze toeslag achteraf en zonder vooraankondiging worden berekend. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aangebodene. Dit is voor risico van de klant. Schade’s die (op welk punt van verzending dan ook) ontstaan door inhoud van pakketten welke niet deugdelijk zijn verpakt of tegen regels van deze voorwaarden in toch zijn aangeboden, zijn volledig voor rekening van de afzender.
Voor weigeringen en niet afgehaalde pakketten op servicepunten/depots na berichtgeving kunnen kosten in rekening worden gebracht. In principe zijn die gelijk aan de bezorgkosten.
Uitgesloten van verzending zijn:
• Vloeistoffen (behalve drankflessen in daarvoor geschikte verpakking met een max. inhoud van 1,5L en uitsluitend na aanmelding bij- en toestemming van MX-verzendingen).
• Losse korrels, zaden, poeders, etc. in ongeschikte verpakking.
• Gevaarlijke (-ADR) stoffen.
• Organisch materiaal.
• Bederfelijke waren.
• Bij wet verboden goederen/zaken.

Vervolgschade ontstaan door zendingen die bovengenoemde zaken bevatten kunnen worden verhaald op de afzender. Tevens zullen schadeclaims in deze gevallen niet worden gehonoreerd.
Genoemde tarieven in uitingen van MX-verzendingen zijn per pakket, excl. BTW en gelden tot nader bericht. Uitzondering hierop zijn acties voor particulieren genoemde tarieven zijn dan incl. BTW. De actietarieven voor particulieren gelden niet voor bedrijven die betalen op rekening.
Overige toeslagen op aanvraag.

1.5 Voorwaarden pallets
Bij palletzendingen moet -tenzij anders afgesproken- op de dag van afhaling bij de verzender en op de dag van aflevering bij de geadresseerde de gehele dag vanaf 9:00 iemand aanwezig zijn om de zending te kunnen afgeven resp. aannemen en via een tevoren opgegeven telefoonnummer bereikbaar zijn totdat de zending is afgehaald resp. afgeleverd.
Tevens moet het worden aangegeven als er op laad- of losadres geen heftruck of stapelaar aanwezig is of een locatie niet bereikbaar is voor vrachtwagens. Daarnaast gaan wij zonder tegenbericht altijd uit van een europallet (80 x 120 cm) met een max. gewicht van 990 kg binnen NL en 450 kg buiten NL.
Producten op een pallet mogen niet uitsteken en een pallet mag niet hoger dan 2,0 m zijn. De pallet moet na opgeven van een opdracht direct gereed staan voor pick-up zonder afhandeling van papier of vergoeding. Bij evt. wachttijd of niet gereed staande zending kan een toeslag worden berekend. Bij pallets is er in principe geen track-trace.

2.1 aansprakelijkheid
MX-verzendingen kan allen claims voor schade aan pakketten en pallets in behandeling nemen. Er kunnen geen claims voor folders of post in behandeling worden genomen omdat de economische waarde per item nihil is. MX-verzendingen zal als expediteur van uw zendingen voor het incidenteel verloren gegane of beschadigde pakket of pallet claims neerleggen bij de door ons ingeschakelde transporteur. Hierbij zal de opdrachtgever worden gevraagd een schriftelijk verzoek tot vergoeden in te vullen. Deze vergoeding zal zijn: de kostprijs van het product (inkoopwaarde), vrijgesteld van BTW, tot een maximum van € 3,40 per kilogram (uitsluitend voor pakketten volgens AVC2002 condities). Wanneer de kostprijs lager is, is de hoogte van de vergoeding gelijk aan de kostprijs van het verloren gegane of beschadigde pakket. Verrekening vindt plaats via evt. openstaande of nog op te stellen nota’s van MX-verzendingen.
In geval van calamiteiten (wanneer enig vervoersmiddel en/of werkruimte waarop of waarin de verzekerde goederen zich bevinden een ongeval is overkomen, in brand is geraakt, in geval van diefstal of verduistering van een deel of de gehele lading welke zich in een voertuig, voertuigcombinatie of werkruimte bevindt) zal door MX verzendingen een bedrag van maximaal € 0,2403 per kilogram worden vergoed.
Wanneer de kostprijs lager is, is de hoogte van de vergoeding gelijk aan de kostprijs van het verloren gegane of beschadigde pakket. Verder kunnen kosten voor retourzendingen die ontstaan buiten onze schuld worden doorberekend.
De doorlooptijd van uw zendingen is altijd een indicatie en kan niet worden gegarandeerd. Voor schade of overlast door vertraging kan dan ook geen claim worden ingediend. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van (druk-)fouten.
Claims moeten binnen 7 dagen na aanbieding bij de geadresseerde worden gemeld, met foto’s van verpakking en inhoud. daarnaast moet een inkoopfactuur worden overlegd.

2.2 verantwoording verzender
De verzender is ten alle tijden verantwoordelijk voor correcte adressering/verpakking en dient MX-verspreidingen te informeren over evt. bijzonderheden over de zending, verlangde doorlooptijd of het afleveradres. Kosten die voortvloeien uit niet of onjuist verstrekte gegevens van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ook retourzendingen door weigeringen, onjuiste adresseringen, etc. zijn voor rekkingen van de afzender. Schade’s die (op welk punt van verzending dan ook) ontstaan door niet deugdelijke verpakking of tegen regels van deze voorwaarden in toch zijn aangeboden, zijn volledig voor rekening van de afzender.
Genoemde tarieven in uitingen van MX-verzendingen zijn per pakket, excl. BTW en gelden tot nader bericht, maar in principe tot 31 december van elk jaar. Uitzondering hierop zijn acties voor particulieren genoemde tarieven zijn dan incl. BTW. De actietarieven voor particulieren gelden niet voor bedrijven die betalen op rekening. Hiermee vervallen alle voorgaande tarieven.
Voor eventuele vervolgschade kan MX-verzendingen niet aansprakelijk worden gesteld. Claims voor schade aan zendingen accepteren wij tot maximaal 3 maanden na afgiftedatum van het manconummer of toezending van de schademelding. Claims dienen te allen tijde binnen 5 werkdagen na verzending schriftelijk te worden ingediend, onder vermelding van het afgegeven manconummer. Daarna zal binnen 14 dagen de verzender/opdrachtgever worden geïnformeerd over de afhandeling van de claim.
Claims waarvoor door de klant bij aflevering voor ontvangst zonder bijzondere vermelding is getekend of op welke andere manier dan ook aan de deur niet is geweigerd, worden als ontvangen beschouwd en kunnen niet in behandeling worden genomen.
In geval van betalingsgeschillen behoud MX-verzendingen zich voor retentierecht toe te passen.

3.1 Afwijkingen
Bij belangrijke afwijkingen in de uitgangspunten is tariefaanpassing noodzakelijk en dient vooraf door de opdrachtgever te worden gemeld.

3.2 betaling en tarief
Betalingsconditie: facturering geschiedt op maandbasis achteraf met een betalingstermijn van enkele dagen na factuurdatum in principe te voldoen via automatische incasso, met uitzondering van huis aan huisbezorgingen (folders): die moeten vooraf worden voldaan. Indien in overleg met de opdrachtgever wordt afgesproken dat de opdrachtgever geen machtiging verstrekt (of inzake een storno) en derhalve zelf de factuur betaald, geldt – indien niet anders vermeld – een betalingstermijn van 8 werkdagen. Indien deze termijn wordt overschreden, zal het factuurbedrag met 10% per week worden verhoogd met een minimum van € 10,- door middel van een aanvullende factuur.
Bij opdrachten waarbij het door ons gestelde krediet wordt overschreden, zal om een bankgarantie, deposito of vooruitbetaling worden verzocht. MX verzendingen behoudt zich het recht voor om de werkwijze en condities op welk moment dan ook, aan te passen De basistarieven zijn verder zoals vermeld in de offerte en kunnen, als daar naar onze mening aanleiding toe is, door ons op elk moment worden aangepast. Eventueel hernieuwde tarieven gelden uitsluitend voor de facturering van de daaropvolgende maand en zullen dus nooit met terugwerkende kracht worden ingevoerd.