Privacybeleid van MX-verzendingen

We begrijpen hoe belangrijk privacy voor onze klanten en bezoekers op de MX-VERZENDINGEN-websites is.

Al jarenlang behandelen we wat we te weten komen over onze klanten als vertrouwelijke informatie. We geven of verkopen bijvoorbeeld geen vertrouwelijke of Persoonlijke gegevens (zoals hieronder beschreven) MX-verzendingen hecht daarom waarde aan het beschermen van uw privacy. Deze privacyverklaring is van toepassing op de MX-verzendingen website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de MX-verzendingen website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.
MX-verzendingen verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. MX-verzendingen gebruikt uw gegevens uitsluitend om (op uw verzoek) u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan MX-verzendingen, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.
MX-verzendingen houdt bij welke Websites en pagina’s onze klanten bezoeken in MX-verzendingen, om te bepalen welke MX-verzendingen services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid te bepalen binnen MX-verzendingen naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.
MX-verzendingen zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op MX-verzendingen of de site; (b) om de rechten of eigendom van MX-verzendingen te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van MX-verzendingen, of the het publiek te beschermen.

Pakketgegevens: We verzamelen en bewaren informatie over elk pakket dat we behandelen, zodat we de door onze klanten verlangde pakketservices op een efficiënte manier kunnen leveren. We gebruiken de informatie over onze klanten, hun pakketten en hun verzendactiviteiten voor het leveren of verbeteren van de services die we onze klanten ter beschikking stellen, voor het communiceren met onze klanten over aanvullende services die ze misschien op prijs stellen, voor het behartigen van onze rechtmatige zakenbelangen (waaronder het maken van trendanalyses en marktstudies), voor het bepalen van prijzen en het vaststellen van krediet, voor het nakomen van een vervoerscontract of serviceovereenkomst, voor het factureren en voor het naleven van overheidsvoorschriften. We behandelen onze gegevens als bezittingen die moeten worden beveiligd tegen verlies en ongeoorloofde toegang. We gebruiken informatiebeveiligingstechnieken om vertrouwelijke informatie afdoende te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik binnen en buiten het bedrijf. De toegang tot klantgegevens is beperkt tot de werknemers die deze informatie werkelijk nodig hebben voor hun werk.

De MX-VERZENDINGEN-websites en de bijbehorende hulpsystemen zijn beveiligd met algemeen aanvaarde informatiebeveiligingstechnieken zoals firewalls, toegangscontroleprocedure. Zo wordt voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de vertrouwelijke informatie. We bewaren gegevens, met inbegrip van Persoonlijke gegevens, over klanten voor zakelijke doeleinden en wanneer overheidsvoorschriften dat voorschrijven. We bewaren bijvoorbeeld informatie over pakketten, waaronder namen en adressen, zodat we een bewijs van aflevering kunnen overleggen en claims kunnen verwerken. De archiefstukken worden zorgvuldig vernietigd en de informatie wordt gewist wanneer de bewaartermijn is verstreken.

Bepaalde informatie over MX-VERZENDINGEN-klanten en hun pakketten is opgeslagen in verzendsystemen die zich bij de klanten bevinden. De klanten die zich zorgen maken over de beveiliging van hun informatie in deze systemen, dienen wachtwoorden en fysieke toegangscontrolesystemen te gebruiken. Indien MX-VERZENDINGEN deze systemen (hardware of software) aan de klanten levert, ontvangen ze ook de hulpmiddelen waarmee ze hun informatie kunnen beveiligen.

Gebruik van Cookies: De MX-verzendingen Website gebruikt geen “cookies”(een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen). Veiligheid van uw Persoonsgegevens: MX-verzendingen stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. MX-verzendingen stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Contact Informatie: MX-verzendingen heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat MX-verzendingen niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met MX-verzendingen via info@MX-verzendingen.nl. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.

**************************************************************************************************************
INZAKE WET AVG:
MX-Verzendingen, gevestigd aan Wolweverstraat 41, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MX-Verzendingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:
- Voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mx-verzendingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MX-Verzendingen verwerkt uw persoonsgegevens mogelijk voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- MX-Verzendingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
MX-Verzendingen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MX-Verzendingen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MX-Verzendingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie > Bewaartermijn > Reden
persoonsgegevens > zolang als er een overeenkomst/samenwerking is > informeren/factureren
Personalia > zolang als er een overeenkomst/samenwerking is > informeren
Adres > zolang als er een overeenkomst/samenwerking is > informeren/factureren

Delen van persoonsgegevens met derden
MX-Verzendingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
MX-Verzendingen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MX-Verzendingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mx-verzendingen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u mogelijk een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
MX-Verzendingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MX-Verzendingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met o